Imwe hanzvadzi yeTsinghua University "yakabatwa" nemunin'ina wake: Ndinoda kuti ufe munzanga!

Sunungura maziso ako, pfeka mahedhifoni, uye teerera ~!

Iyo Tsinghua chikoro hanzvadzi yaive nechisimba online.

Chinhu chakadai.

Musi waNovember 11, musikana anobva kuYunivhesiti yeTsinghua akabatwa netsaona nemurume achangotanga akatakura bhegi rechikoro muresitorendi.

Nekuda kwekuti magaro nyoro akabatwa, musikana akaputika.

Akatsiura mukomana nekushungurudzwa pabonde ipapo, ndokumbirawo vachengeti kuti vamutarise.

Panguva yekuongorora, akatuka vanhu muMoments.

Uye mudenderedzwa repiri reshamwari, akakumbira rimwe bato kuti rikumbire ruregerero nekunyora uye panguva imwechete kuudza vaaidzidza navo uye nhengo dzemhuri.

Asi mushure mekunge vhidhiyo yaongororwa, zvakaonekwa kuti raingova bhegi rechikoro remukomana netsaona richirova.

Mushure mekusanzwisisana, musikana akakumbira ruregerero kumukomana kuburikidza nemurairidzi.

Yakaburitsawo chirevo mudenderedzwa reshamwari.

Mudzidzisi anobva kuTsinghua Academy yeFine Arts akapindura kuti mativi maviri agadzikana.

Nekudaro, vanetiweki vane chisimba chinotyisa kuvasikana.

Hanzvadzi yechikoro cheTsinghua haina kukanganisa kubata nguruve dzine munyu.

Akange akanganisa nezve kupembedzwa, kushandisa chirango zvisirizvo uye kukumbira ruregerero zvisiri zvechokwadi.

Mukudzoka kwazvino, kune zvakare tsika yekunyanyisa kutsoropodza vakuru.

Vakashandura mufananidzo wemusikana uye vakaseka kuseka kwake.

Akavhundutsira "kubvisa muviri wake nenzira yake."

Kune vamwewo varume vanotaura zvakashata zvinhu.

Iri boka revanhu rinoratidzika kunge rinopika kuti rirege kumira kana vakasazviisa mugehena.

Kune chirevo mu "Boka revanhu" zvakanaka kwazvo:

Isu tinofunga kuti isu tine pfungwa, uye isu tinofunga kuti zviito zvedu zvakaruramiswa.

Asi pachokwadi, mazhinji eedu maitiro ezuva nezuva mhedzisiro yezvinangwa zvakavanzika zvatisinganzwisise zvachose.

Asi chimiro chevashandisi vanoshandisa chisimba kudzora mhirizhonga kwakaita kuti ndinzwe kutya.

Vakatoita katuni, kunova kunyadziswa kwakashama.

Mumufananidzo, matako echikadzi akawedzeredzwa uye akawedzerwa, nemaune pabhegi remukomana.

Yan Yan anonzwa zvakadzama kuti uyu mufananidzo hausi kungoteedzera kwemaitiro emukadzi mune iyi nyaya.

Zvichiri kutsvinya, kunze kweizvi, vakadzi vese vakabatwa mumugwagwa wepasi nepabhazi.

Vanhu havafanirwe kutsiurwa naTsinghua Sista,

Mhosva ndiyo chaiyo ine munyu yenguruve maoko.

Ndizvozvo chaizvo nekuda kwenguruve idzi dzine munyu kuti vasikana vanotya.

Kunyangwe kana akapinda munharaunda yakabudirira, kuchine zviitiko zvisingaverengeki zvekubatwa pazere vanhu.

Vanohwanda kuseri kwechaunga, vachishusha vakadzi vasina mhosva.

02

Iyo "Chirevo pamusoro pekushungurudzwa pabonde mukutakurwa neveruzhinji muhafu yekutanga ya2017" inoratidza kuti kushungurudzwa pabonde muzvifambiso zvevoruzhinji kwakakomba panjanji dzepasi pevhu nemabhazi panguva yemangwanani nemanheru ekumhanyisa maawa mumaguta makuru.

Inenge chetatu chechiitiko ichi chaive mumotokari yepasi pevhu, uye vazhinji veavo vakaurayiwa vaive vakadzi.

Vanokonzeresa kushungurudzwa pabonde muzvifambiso zveruzhinji vanonyanya kuve varume, avo vanowanzo kutyora chipfuva nemagaro emunhu kuburikidza ne "kubata ruoko".

Kunyange nemaune akabonderana uye kukwiza muviri wemunhu akuvara.

Uyezve, kana vakadzi vachishungurudzwa pabonde, vazhinji vacho vanosarudza "kuita kuti zvinhu zvikuru zvidiki" uye kumedza kutsamwa kwavo.

Sekuziva kwese munhu, mamiriro ezvinhu ehuipi kukunda inyaradzo yemunhu akabatwa.

Uya wekubatwa wacho akaramba akanyarara, achiwedzera kuzvikudza kwemurume uya.

Paive nechidimbu chenhau imwe nguva yapfuura, musikana akashinga kuti asataure chero chinhu mushure mekushungurudzwa kwemaminetsi makumi mapfumbamwe.

Pakubhururuka kubva kuChangsha kuenda kuBeijing, iye naZhang ane makore makumi matatu nemashanu vakagara padhuze nepadhuze.

Mushure mekutora chigaro, netsaona akadonhedza maearphones pasi.

Zhang ane makore makumi matatu nemashanu, achinyepedzera kubatsira mukadzi kutora mahedhifoni, akaisa ruoko rwake pachidya chake zvakanyanya.

Hazvina kupera kusvikira ndege yamhara.

Maitiro ese ekushusha akatora maminetsi makumi mapfumbamwe.

Haana kuramba zvine hukasha nekuti aitya, uye haana kumboshinga kukumbira rubatsiro.

Zhang akanzwa kuti maitiro ake aive nemusoro, saka aive akashinga uye achizvikudza.

Rudzi urwu rwekuipa ruoko kubva pachako hazvigoneke kuzvidzivirira.

Kune musikana wechidiki paInternet.Paanenge akatasva tramu, anogara achifunga kuti mutorwa akagara kumashure kwake ari kumuverera.

Zvisinei, aive asina chokwadi.Akanga achishushikana kuti achangofunga zvakawandisa otadza vanhu vakanaka, saka haana kuita hanya nezvakawanda.

Sezvo kufamba mumashure kwake kwakawedzera, akatanga kushandisa nharembozha kurekodha mavhidhiyo.

Zvakazoitika kuti ruoko rwutema rwakasverera kubva kumashure kwake, richifamba nemuviri wake zvishoma nezvishoma.

Mumwe musikana paakakwira bhazi uye ave kuda kuisa mari, murume akangoerekana atambanudza maoko ake kuti abate chipfuva chemusikana.

Mumwe murume chinyararire akatambanudza ruoko rwake rwerudyi mubhazi rakazara.

Ona musikana wepuraimari achipfuura, bata.

Mumasekondi makumi matatu nemapfumbamwe, akaedza kubata vadzidzi vashanu vechikadzi.

Mumwe akanzvenga, vamwe havana kupunyuka.

Musikana wekupedzisira akabatwa naye kweinenge 3 masekondi.

Kune zvekare varume vanotanga kutevera vasikana vari mungoro, uye vakaramba vari padyo nevasikana kakawanda.

Musikana paakatora escalator, murume akakurumidza kukwira kumbundiro yebere ndokupa musikana kutsvoda kwakasimba, ndokuzobva akadzikama.

Kunyangwe zvinyadzi zvinonyadzisa kana kushungurudzwa pabonde pachena, vanhu ava vakaita semweya inotyisa, vakahwanda vakanyarara padivi pevasikana.

Zhihu netizens vaonawo chiitiko chinosemesa uye chinotyisa.

Panguva iyoyo, paive nevanhu vazhinji mungoro, iyo yanga isina kunyanya kuwanda.

Asi kune murume anotaridzika semunhu muviri wake wave padyo nemusikana.

Musikana uyu zviri pachena akasuduruka parutivi paakanzwa kuti murume asvika, asi murume akatevera semumvuri.

Muchifambiso chiri pachena chisina kuzara, murume anga achinyatsotevera musikana.

Rume rakafamba padivi kusvikira mambure asvika ndokudhonzera musikana kudivi rake.

Musikana akambotura befu ndokuti mazvita kwaari.Akanga akagumbuka chaizvo.

Kupofomara kwemutorwa, uye kushayiwa kwekutaura kutaura, zvakaita kuti mamota awedzere kuzvikudza.

Vanhu vakaipa vasina nyadzi vakadaro zvakare kwese kwese muhupenyu.

03

Sei, takatarisana neane nguruve munyu, vanhu vazhinji vanosarudza kunyarara?

Ndakaona yakawanda yakafanana nhau.

KuDongsi Chiteshi cheBeijing Subway Line 5, murume akaramba achishungurudza musikana akamira padivi pake.

Mushure mekunge sisi mukuru vaona hunhu hwakaipa hwemurume uyu, akaudza musikana kuti agare pedyo naye.

Zvisingatarisirwi, murume akasanduka kuita hasha kubva mukunyara ndokutaura mazwi emusango:

"Ndinomuda uye ndichamubata!"

MuGuta reHuainan, musikana akabatwa chibharo nemurume akatasva bhazi, saka akashevedza mapurisa.

Mukutarisana nekupomerwa kwemusikana, murume haana kugunun'una ndokuti zvakadzikama:

"Sei ndiri kukubata iwe! Ndingaenda here? Ndinofanira kuenda kubasa!"

Haana kumbobvuma izvo zvisiri pamutemo uye haana kubatana nemapurisa.

Kusvikira munhu wese aenda kukambani yebhazi kunoongorora kuongorora.

 

Izvo zvakanyatsoonekwa muvhidhiyo kuti akatora mukana wekunowira pamusikana panguva yemabumpy chikamu chemotokari kutanga uye kumira, ndokutambanudza ruoko ndokubata matako emusikana.

Aifanira kubvuma chokwadi chake chisiri pamutemo.

Vanhu ava, pamberi pemunhu akanyarara, vafambira mberi, uye zvine musoro kuti vabatwe vakamira.

Muchokwadi, chikonzero nei vakaipa vakashinga kuzvitutumadza nekuti ivo vanoona kuburikidza nekushaya simba uye kusabatsira kweiye akabatwa.

Kana tikaramba takanyarara, zvinongoita kuti manyowa aya awedzere kusavimbika.

Uipi hwenyika ino hwagara huri hwekunetsa vanhu vakanyarara.

 

Seizvo Zhi Yuhe akati:

"Munguva ino, hunyoro hwakawanda hunotambura."

Kana tikashinga kurwa zvine hukasha, vanhu vakaipa havafanirwe kuzvikudza zvakanyanya.

Kana musikana ari mubhazi, anogara achinzwa kuti chimwe chinhu chakanamatira pane rake pfupi bhurukwa.

Akatambanudza ruoko rwake ndokuona riri ruoko rwemunhu.

Murume akasungwa pakutanga akatsanangura kuti anga asingareve, asi akabva adzikisa musoro wake uye haana kutaura, ndokukumbira mutyairi kuti avhure musuwo uye amurege abude mumota.

Mutyairi haana kuvhura musuwo, saka akati achapa musikana uyu mazana maviri euan, achivimba kuti achamurega achienda.

Ehezve, musikana anga asingade kubvuma, saka akasheedza mapurisa akananga.

Sezvakangoita mu "Makumi maviri Usavhiringike", Luo Yan akasangana ne "munyu wenguruve ruoko" mubhazi uye akabva aramba zvine ruzha.

Akatarisana nababamunini, akatiwo aitaura zvisina maturo, uye Liang Shuang, aivewo mumota, akazvipira kubatsira apo uropi hwake hwairwara.

Vasikana, zvidzivirire uye utarisane nezvakaipa neushingi!

 

Freud akati:

"Pahukama hupi nehupi, tinofanira kushinga kushandisa hasha kuchengetedza miganhu yedu. Vanhu vasina hasha vakaita senyika isina maoko."

Kudzokera kunyaya yataurwa pakutanga kwenyaya, ini handitsigire Tsinghua Sista, uye nekukanganisa ndakafunga kuti pandakashungurudzwa, ndakanyanyisa.

Asi ini ndinovimba kuti vasikana vanozomira vakashinga vodzivisa pavanosangana ne "ruoko rwenguruve rwune munyu", votaura kana vachiona vamwe vachishungurudzwa.

Related posts

Vanhu vakaonga
Tourism, varaidzoOngororo yekugadzirisa

Victoria anoenderera mberi asina matsva ekuwedzera! [Pakupedzisira] Mushure memwedzi ingangoita mipfumbamwe, China Southern Airlines yakatangazve nzira yeGuangzhou-Melbourne; South Australia ichapedza blockade pamberi pechirongwa; Fireworks yeSydney New Year yakavhurika yekugamuchirwa

2020-11-21 12:07:14

China NewsRuzivo rwehupenyu

Kuburitswa kwe "diary rechipfambi" chevadzidzi vekoreji vevakadzi veZhejiang kwakatyamadza network yese: pane chokwadi chiri kumashure

2020-12-9 23:37:56

0 mhinduro AChinyorwa munyori Mmaneja
    Hapana hurukuro nanhasi, rega nditaure nezvemaonero ako
Mumwe-anotarisana
购物 车
coupon
Saina nhasi
Mutsva wega wega wega Yakavanzika meseji runyorwa
kutsvaka
Zadzisa zviroto zvako!Mahara $ 30 ekunyoresa